Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu, jako jedna z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej Nadleśnictwa ma głownie na celu zabezpieczanie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez czynniki abiotyczne (np. silne wiatry, trąby powietrzne, przymrozki, mrozy, śnieg, susze i powodzie), biotyczne (np. szkodniki owadzie, grzyby pasożytnicze, zwierzynę), ale również antropogeniczne (np. pożary, szkody przemysłowe).

   Podstawową, stosowaną na co dzień, jest zasada profilaktycznego działania, która ma na celu zapobieganie powstawania procesów chorobowych drzewostanów oraz ciągłego zwiększania możliwości obronnych drzew i drzewostanów na czynniki chorobotwórcze.

Inną stosowaną zasadą jest wymóg minimalizacji szkód, które mogą wystąpić z jednoczesnym ograniczaniem do bezpiecznego poziomu liczebności szkodników i patogenów chorobotwórczych. Najgroźniejszymi owadami "nękającymi" lasy na terenie Nadleśnictwa w ostatnim okresie są: poproch cetyniak, szeliniak sosnowiec, zwójki, kornik drukarz. Prowadzony jest ciągły monitoring liczebności tych szkodników. 

Duży areał gruntów porolnych wymaga systematycznej walki z występowaniem i ograniczanie areału występowania grzybów patogenicznych, takich jak huba korzeniowa. Stosowane są bezpieczne i skuteczne preparaty biologiczne.

Ograniczanie szkód od zwierzyny, polega głównie na stosowaniu zasady ograniczania dostępu do zagrożonych upraw za pomocą różnych metod: grodzenia, smarowanie pędów drzewek repelentami, utrzymanie stanu zwierzyny na poziomie ustalonej pojemności łowisk, wykładania drzew zgryzowych w okresie niedoborów pokarmowych jak również poprzez rozpraszanie ryzyka hodowlanego (wzbogacanie składu gatunkowego upraw).

Przykład grodzenia:

 

Pułapki feromonowe na owady:

Drzewa zgryzowe:

Ochrona przeciwpożarowa
Pożary lasów są poważnym stałym zagrożeniem ekosystemów leśnych, zwłaszcza w okresie wczesnowiosennego wypalania łąk i długotrwałych okresach suszy w sezonie letnim. Działania związane z ochroną lasów przed pożarami Nadleśnictwo podejmuje w zależności od potencjalnego zagrożenia drzewostanów oraz bieżących warunków meteorologicznych.

Posiadamy wieże obserwacyjne wyposażone w telefon i radiotelefon, znajdujące się w okolicach Nosowa. Teren Nadleśnictwa w okresach zagrożenia jest systematycznie patrolowany przez Służby Leśne. Przez teren Nadleśnictwa przebiegają liczne drogi publiczne. Zagrożenie pożarowe przy tych trasach jest okresowo wysokie.

Wieża Podborsko
Wieża Podborsko
Wieża Nosowo
Wieża Nosowo

Nadleśnictwo podejmuje następujące działania w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów lasu:

  • opracowano Plan współdziałania na wypadek powstania dużych pożarów leśnych, określający ściśle wspólne działania oraz wykazy niezbędnych sił i środków,
  • współpraca z firmami wykonującymi prace w lesie,
  • egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciw pożarowego obowiązujących na terenach leśnych.

Nadleśnictwo dysponuje siecią punktów czerpania wody, które w pełni zaspakajają potrzeby przeciwpożarowe, a drogi dojazdowe do tych punktów są oznakowane na mapie i w terenie, bazami podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Zdecydowana większość pożarów jest gaszona w zarodku lub jako pożar mały przez własne siły ochrony przeciw Pożarowej nadleśnictwa, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną.