Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie - sekretariat

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Białogard zatrudni pracownika do obsługi sekretariatu.

Warunki pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego wg zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

 • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych,

 • miejsce wykonywania pracy - Białogard, ul. Koszalińska 3,

 • stanowisko bez możliwości zmiany charakteru wykonywanych zadań.

Wymagania:

A. Podstawowe:

 • wykształcenie minimum średnie,

 • biegła obsługa komputera w szczególności pakiet MS Office,

 • niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,

 • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku.

 • zdolności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów,

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, punktualność, zdyscyplinowanie,

 • wysoki poziom kultury osobistej.

B. Fakultatywne (dodatkowo punktowane):

 • wykształcenie wyższe ( preferowane z zakresu administracji),

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

 • ukończone szkolenia z zakresu obsługi sekretariatu,

 • znajomość języków obcych - angielski, niemiecki,

 • prawo jazdy kat. B.

Ramowy zakres wykonywania zadań.

 • samodzielna obsługa sekretariatu,

 • przyjmowanie, wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji,

 • prowadzenie ewidencji aktów prawodawstwa wewnętrznego,

 • obsługa urządzeń biurowych,

 • obsługa kancelaryjna dokumentów,

 • dbanie o ład i porządek w sekretariacie i gabinecie nadleśniczego,

 • prowadzenie kalendarza spotkań,

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy,

 • przygotowywanie spotkań i narad gospodarczych w biurze nadleśnictwa.

Wymagane dokumenty.

 • CV i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku (zał. Nr 1),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zał. Nr 2),

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub innych pobudek (zał. Nr 3),

 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz zdobyte umiejętności.

Informacje dodatkowe.

Przebieg procesu rekrutacji:

 • ogłoszenie o rekrutacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa Białogard oraz na stronie głównej Lasów Państwowych (www.lasy.gov.pl)
 • składanie ofert drogą elektroniczną na adres: barbara.wierzbinska@szczecinek.lasy.gov.pl  w terminie do 17 listopada 2019 roku,
 • dokumenty aplikacyjne wpływające po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane, zostaną usunięte z serwera,
 • rozpoczęcie rozpatrywania ofert: 18 listopada 2019 roku,
 • kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni do dnia 20 listopada 2019 roku telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • w wyniku przeprowadzonych rozmów wyłoniona zostanie jedna osoba, z którą po spełnieniu wymogów formalnych zawarta zostanie umowa o pracę z dniem 1 grudnia 2019 roku,
 • informacje uzupełniające można uzyskać kontaktując się ze specjalistą ds. pracowniczych pod nr telefonu 094 312 07 19.

Nadleśnictwo Białogard zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego przeprowadzenia rekrutacji i sposobu oceny ofert,
 • odwołania i rezygnacji z naboru na każdym etapie rekrutacji bez podania przyczyny, nie zwracania kosztów związanych z procesem rekrutacji.